Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu i sprzedającym jest spółka Jagiellonia Podróże Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Rakowicka 20/3B, NIP: 676-245-83-15, tel. 12 422 03 45, adres e-mail: winiety@winiety.com.pl.
 3. Podstawą do sprzedaży usług, których Jagiellonia Podróże nie jest właścicielem są odpowiednie Umowy handlowo-agencyjne, z prawem do dalszej odsprzedaży na rzecz Klienta końcowego, wyłącznie krajowego i obsługiwanego w kraju.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
 7. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i zawierają właściwy do sprzedawanego produktu / usługi podatek VAT. Cena winietki zawiera usługę pośrednictwa.
 8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

2

Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez Sklep. Zamówienia przysyłane w formie wiadomości e-mail nie będą realizowane.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu. Termin i sposób dostawy mogą się zmienić jedynie w przypadku okoliczności na które Sklep nie ma wpływu.
 4. Zamawiając winiety należy zawsze podać informację od jakiej daty poszczególne z nich mają obowiązywać. Nie jest możliwy zakup winiet bez oznaczonej daty ważności. W przypadku winiet elektronicznych (czeskich, austriackich, słowackich, węgierskich, rumuńskich oraz bułgarskich) niezbędne jest również podanie numeru rejestracyjnego oraz kraju rejestracji pojazdu. Domyślnie winiety elektroniczne wystawiane są dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce i posiadających polskie tablice rejestracyjne. Jeśli winieta elektroniczna ma zostać zakupiona dla pojazdu zarejestrowanego poza terytorium Polski, fakt ten należy wyraźnie zaznaczyć podczas składania zamówienia. Zamówienia realizowane są zgodnie z informacjami i danymi przesłanymi w ostatniej wiadomości od Klienta do momentu realizacji zamówienia.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta oraz zapłaty za zamówiony towar po wcześniejszym upewnieniu się, że jest on dostępny.
 6. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się ze specyfikacją danej winiety oraz upewnienie się, że wybrana winieta jest właściwa dla pojazdu, dla którego ma zostać wykupiona. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta niewłaściwej kategorii winiety niż wymagana dla konkretnego pojazdu.
 7. Składając zamówienie poprzez Sklep Klient potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami podanymi na stronie winiety.com.pl oraz niniejszym Regulaminem i potwierdza, że w całości go akceptuje.
 8. Zamówienia realizowane są od dnia następnego po dacie zaksięgowania przelewu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 15:00. Zamówienia złożone w weekend będą realizowane od poniedziałku, a złożone w dni ustawowo wolne od pracy w pierwszym dniu pracy.
 9. Każdy towar/usługa ma określoną dostępność oraz możliwość realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, Sklep zastrzega sobie prawo do indywidualnego uzgodnienia z Klientem warunków realizacji zamówienia. Istnieje także możliwość anulacji zamówienia i zwrotu wpłaconej należności pod warunkiem, że nie zostało ono zrealizowane.

 3

Płatności

 1. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia, Klient otrzymuje informację zwrotną na podany adres e-mail , w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności.
 2. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 3. Zamówione winiety wysyłane są drogą elektroniczną (wiadomość e-mail/powiadomienie SMS), listem poleconym priorytetowym lub kurierem - do każdej tradycyjnej przesyłki doliczany jest koszt wysyłki, jeśli przelew nie będzie uwzględniał tej opłaty winiety nie zostaną wysłane. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. Płatności za winiety przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.
 6. Sklep nie wysyła przesyłek za pobraniem.

 4

Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Możliwe jest dostarczenie winiet elektronicznych w formie wiadomości e-mail lub powiadomienia SMS.
 3. Zamówione winiety zostaną wysłane do trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.  W przypadku, gdy pozostaje krótki czas do planowanego wyjazdu prosimy o kontakt w sprawie przyśpieszenia wysyłki.
 4. Winiety elektroniczne są aktywne dopiero po przesłaniu stosownego potwierdzenia wystawienia winiety na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon, lub na życzenie klienta faktura VAT (wyłącznie dla podmiotu zarejestrowanego na terytorium Polski). Sklep nie wystawia faktur pro forma.
 6. Sklep nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie winiet w przypadku gdy został podany zły adres do wysyłki lub gdy okres od potwierdzenia zapłaty do wyjazdu był zbyt krótki i winiety nie zdążyły dotrzeć na czas.
 7. Każdorazowo po otrzymaniu przesyłki kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia jej zawartości w obecności kuriera lub listonosza. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu (niewłaściwa winieta/błędny numer rejestracyjny/niewłaściwa data początkowa itp.) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej pomyłki.
 8. Sklep nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kary/mandaty itp. spowodowane niewłaściwą realizacją zamówienia, jeśli fakt ten nie został zawczasu zgłoszony przez Klienta - w godzinach pracy biura, przed rozpoczęciem podróży.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru/usługi.
 10. Sklep rekomenduje wysyłkę winiet za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność osoby zamawiającej winiety.

 

5

Reklamacje

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Reklamacje co do zawartości przesyłki można składać wyłącznie w dniu otrzymania przesyłki.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową lub otrzymania przez Klienta przesyłki noszącej jakiekolwiek ślady manipulacji (nacięcia, rozdarcia, ślady przepakowywania), Klient zobowiązany jest do spisania odpowiedniego protokołu w obecności listonosza lub kuriera oraz powiadomienia o tym fakcie Sklepu tego samego dnia.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia nieprawidłowości. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 7. Jeśli zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo (zgodnie z danymi podanymi  przez Klienta) zakupione winiety nie podlegają zwrotowi.
 8. Wszystkie spory dotyczące zamówień winiet w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku kiedy strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich spraw jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość daje ustawa o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Zgodnie z jej art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Jak precyzuje art. 30 Konsument może odstąpić od umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu (14 dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniem zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta. Zwrotom nie podlegają towary/usługi, dla których Unijna Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumenckich wprowadza ograniczenia. Są to towary/usługi dedykowane z wyznaczoną datą ważności, nazwiskiem nabywcy lub numerem pojazdu ( winiety, karty ubezpieczeniowe, plakietki ekologiczne).
 3. Ze względu na specyfikę produktu jakim są winiety (produkt dedykowany, ścisłego zarachowania) - nie ma możliwości zwrotu zakupionych winiet. W myśl obowiązujących przepisów winieta nie jest towarem a usługą.
 4. Jedynym odstępstwem od sytuacji opisanej w punkcie powyżej jest sytuacja, w której Klient otrzyma winiety które są błędnie oznaczone/uzupełnione z winy Sklepu.

 

Ochrona prywatności

 

 1. Rejestracja i złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zgodę użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U.N 133 poz. 883.
 2. Oferta prezentowana przez Sklep nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

8

Własność intelektualna

 

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

ADMINISTRATOR Jagiellonia Podróże Sp. z o.o

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl